Foto Pacte AraReus CIUL’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i els portaveus dels grups municipals de Convergència i Unió i d’Ara Reus, Montserrat Vilella i Jordi Cervera, han signat aquest dilluns 25 de gener el «Pacte per a la incorporació del grup municipal d’Ara Reus al Govern de la ciutat de Reus», amb el redactat següent:

«El resultat de les últimes eleccions municipals celebrades el passat 24 de maig de 2015 va donar una configuració del Consistori de l'Ajuntament de Reus amb la presència de set grups Municipals, essent el Grup Municipal de Convergència i Unió el més votat, amb set regidors.

A la sessió constitutiva del nou Consistori va ser elegit alcalde el Molt Il·lustre Sr. Carles Pellicer i Punyed, que s'encarregà de la formació de Govern.

Fins a la data d'avui el Govern de Reus ha pogut assolir pràcticament tots els seus objectius, malgrat les dificultats que comporta un govern amb set regidors sobre els vint-i-set que formen el Plenari de l'Ajuntament. La prestació de serveis públics de qualitat, especialment adreçats a la dinamització econòmica i a donar respostes a les noves demandes socials; la implantació de mecanismes que donin continuïtat a la millora de la situació econòmica i financera dels ens municipals i en reforcin el paper dinamitzador de l’economia local; i la projecció integral de la ciutat, del seu comerç, dels seus valors turístics i d’oci i de la seva capitalitat cultural, configuren el marc de les polítiques que el Govern ha prioritzat en els primers mesos del mandat.

Ja en el discurs d’investidura del 13 de juny de 2015, l'Alcalde va obrir les portes a tots els grups municipals per incorporar-se al govern de la ciutat i, d’aquesta manera, definir una major estabilitat i consens, així com afavorir la governabilitat municipal.

El Grup Municipal d'ARA REUS, format per dos regidors, ha mostrat des del primer moment la voluntat de formar part del govern de la ciutat, amb la clara voluntat de dotar-lo de major estabilitat política i institucional, i de contribuir a la gestió de polítiques públiques d’impuls de la ciutat i de servei a la ciutadania.

Els grups municipals de CiU i ARA REUS compten amb uns programes d'actuació amb molts punts en comú, especialment en temes econòmics, de promoció de la ciutat, comerç, turisme, cultura, d'atenció a les persones i de convivència, la qual cosa possibilita una bona entesa a l'hora d'incorporar-se els regidors d'ARA REUS al govern de la ciutat.

Per tot el que s’acaba d’exposar, els Grups Municipals esmentats i l'Alcalde de Reus, subscriuen el següent

PACTE

1.- És voluntat manifesta d'Ara Reus incorporar-se al Govern de la Ciutat, format pel Grup Municipal de CiU, assumint les funcions que per part de l'alcalde els siguin delegades i encomanades.

El Grup Municipal d'Ara Reus està format per dos regidors, el Sr. Jordi Cervera Martínez i, pendent de presa de possessió en la data de signatura d’aquest pacte, el Sr. Daniel Rubio Angosto.

2.- El Sr. Jordi Cervera Martínez serà designat regidor delegat d'Esports amb les següents competències:

Regidoria d'Esports:

a) L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria d'esport i lleure.

b) L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d'estratègies, plans, projectes i directrius d'actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l'alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern Local.

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a l'esport i el lleure.

e) La formulació dels criteris necessaris a la direcció executiva municipal per a l'exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

3.- El Sr. Daniel Rubio Angosto, una vegada assumeixi el càrrec de regidor, serà nomenat regidor de Medi Ambient i Ocupació, amb les següents competències:

Regidoria de Medi Ambient i Ocupació

Competències de Medi Ambient:

a) L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de medi ambient, medi natural i espais rurals, i d'altres aspectes relacionats amb els animals domèstics, de companyia, dels animals salvatges urbans, de les plagues i prevenció del risc en aquestes matèries, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, energies, residus i intervenció sobre activitats (incloses les sotmeses a la normativa d'activitats recreatives i espectacles públics i altra legislació sectorial) així com les competències que corresponen a l'Alcaldia, en tots els casos reglamentàriament establerts per a suspendre el servei d'abastament d'aigua i/o sanejament d'aigües residuals previs els tràmits preceptius.

b) L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d'estratègies, plans, projectes i directrius d'actuació, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis en l'àmbit de la seva competència, en el que sigui competent l'alcalde per la seva contractació o concessió i siguin previstos en el pressupost, quan no superin el límit de 150.000 euros, intervenció sobre activitats i llicències ambientals de competència municipal, així com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l'alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern Local.

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides al medi ambient, medi natural i espais rurals i d'altres aspectes relacionats amb els animals domèstics, de companyia, dels animals salvatges urbans, de les plagues i prevenció del risc en aquestes matèries, promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, energies, residus i intervenció sobre activitats (incloses les sotmeses a la normativa d'activitats recreatives i espectacles públics i altra legislació sectorial) així com les competències que corresponen a l'Alcaldia, en tots els casos reglamentàriament establerts per suspendre el servei d'abastament d'aigua i/o sanejament d'aigües residuals previs els tràmits preceptius.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l'exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

Competències d'Ocupació:

a) L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de formació i escola d'adults, formació per a l'empresa i l'ocupació, internacionalització d'empreses, foment de l'ocupació i dels emprenedors.

b) L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d'estratègies, plans, projectes i directrius d'actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l'alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern Local.

d) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a formació i escola d'adults, formació per a l'empresa i l'ocupació, internalització d'empreses, foment de l'ocupació i dels emprenedors.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l'exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

4.- Per part de l'alcalde es signaran els decrets pertinents per a la definició de la Regidoria de Medi Ambient i d'Ocupació i la reassignació de competències dels actuals regidors Sr. Hipòlit Monseny, Sr. Marc Arza i Sr. Joaquim Enrech.

5.- Els futurs regidors de Govern, Sr. Jordi Cervera Martinez i Sr. Daniel Rubio Angosto, tindran dedicació exclusiva.

6.- Es proposarà al Consell d'Administració de Reus Esport i Lleure S.A. la designació del Sr. Jordi Cervera Martinez com a president del Consell d'Administració, atesa la seva futura condició de regidor d'Esports.

7.- Es delegaran les competències de la presidència de l'IMFE i de la Fundació IMFE a favor del Sr. Daniel Rubio Angosto.

8.- El regidor Sr. Jordi Cervera Martinez serà designat quart tinent d'Alcalde, amb les prerrogatives pertinents.

9.- Els regidors Sr. Jordi Cervera Martinez i Sr. Daniel Rubio Angosto seran designats per decret membres de la Junta de Govern Local.

10.- Els regidors del Grup Municipal d'Ara Reus, una vegada s'integrin al Govern de la Ciutat, es comprometen a seguir i complir les directrius de l'alcalde, i a no discrepar dels decrets que adopti en el marc de les seves competències.

11.- Els dos Grups Municipals, Convergència i Unió i ARA Reus, es comprometen a la lleialtat mútua en l'exercici del Govern, votant conjuntament previ acord entre les parts i en interès de la ciutat, amb respecte als seus propis programes electorals.

12.- Correspon exclusivament a l'alcalde el nomenament del personal eventual, com ara delegats de serveis o assessors de programa, però Ara Reus podrà proposar a l'alcalde els noms de persones qualificades per desenvolupar aquestes tasques.

Llegit i trobat conforme el present pacte, és signat per les parts en exemplar triplicat i a un sol efecte en el lloc i la data de l'encapçalament.»